กรุณาเลือกจุดที่ต้องการตรวจสอบ
ตู้เย็นเก็บน้ำยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ช่องแช่เเข็งของตู้เย็นเก็บน้ำยา กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ตู้เย็นเก็บเลือด กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

ความชื้นของห้อง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

อุณหภูมิของห้อง กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

อุณหภูมิ ห้องเก็บของ sterile หน่วยจ่ายกลาง

ความชื้น ห้องเก็บของ sterile หน่วยจ่ายกลาง

ตู้เย็นเก็บวัคซีน 1 กลุ่มงานเภสัชกรรม

อุณหภูมิห้อง คลังยา-1 กลุ่มงานเภสัชกรรม

ความชื้นของห้อง คลังยา-1 กลุ่มงานเภสัชกรรม

อุณหภูมิห้อง ศูนย์ข้อมูล กลุ่มงานศูนย์ข้อมูล

ความชื้นของห้อง ศูนย์ข้อมูล กลุ่มงานศูนย์ข้อมูล

ระดับน้ำเข้าระบบประปา รพ.บ่อเกลือ

ระดับน้ำ ในบ่อเก็บน้ำใส รพ.บ่อเกลือ

ระดับน้ำเสียในบ่อสูบ รพ.บ่อเกลือ

ตรวจสอบความพร้อมใช้ระบบ ENV รพ.บ่อเกลือ